پروژه رودسر 2

در سال 85 حدود 5 هکتار زمین در ساحل دریای رودسر خریداری و به 60 قطعه با متراژهای تقریبی 500 متر تفکیک گردید.

در مبایعه نامه برای هر قطعه پروانه ساختمان با ظرفیت 340 متر مربع بنا، در دو طبقه اخذ شده در حال حاضر در خصوص حل مشکل سندهای عرصه و اعیان زمین های مذکور تعاونی پیگیری حقوقی این موضوع را در دستور کار خود قرارداده است.

Close Menu