پروژه معراج 2

پروژه معراج-2 در زمینی به مساحت تقریبی 2807 متر مربع احداث می گردد که هم اکنون در مراحل اخذ مجوز تغییر کاربری قرار دارد.

اقدامات انجام شده تا کنون:

اقدام به خرید زمین به مساحت 2807 متر مربع در تاریخ دریافت وکالت بلا عزل از فروشنده زمین در تاریخ 1387/10/12

انتقال سند به نام شرکت تعاونی مسکن کارکنان خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در تاریخ 1388/5/14

پیگیری در خصوص تعیین تکلیف زمین تا پیش از جلسه مجمع عمومی سال 1392 تعاونی

Close Menu